Dasar Privasi

Dasar Privasi
Privasi anda penting bagi kami. Itulah sebabnya kami telah mengembangkan Dasar Privasi yang merangkumi cara kami menggunakan, memproses, mendedahkan, melindungi dan menyimpan Data Peribadi. Luangkan masa untuk membiasakan diri dengan amalan privasi kami dan beritahu kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Penyataan Dasar Privasi
Maklumat penting bagi kami untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada anda sebagai pelanggan kami. Oleh itu, menyimpan maklumat pelanggan dengan selamat, selamat dan menggunakannya hanya untuk tujuan melayani pelanggan adalah keutamaan bagi kita semua. Kami memahami pentingnya anda meletakkan privasi dan keselamatan maklumat yang secara peribadi mengenal pasti anda atau akaun anda dengan kami.

Persetujuan Anda
Apabila anda mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami atau meminta maklumat dari kami, anda telah menyatakannya secara sukarela dan dengan persetujuan anda kepada terma Dasar Privasi ini. SetiaRisk.com akan memastikan bahawa pengumpulan, penggunaan, pendedahan data peribadi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (PDPA) dan Undang-undang Privasi yang relevan yang berlaku di setiap bidang kuasa di mana SetiaRisk.com beroperasi. Anda pada bila-bila masa boleh menarik balik kebenaran anda kepada kami melalui notis bertulis. Walau bagaimanapun, ini mungkin menyebabkan kami tidak dapat menawarkan produk atau perkhidmatan kami kepada anda.

Maklumat yang Kami Kumpulkan
Agar kami dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada anda, kami perlu mengumpulkan maklumat peribadi dari anda yang boleh merangkumi nama, nombor telefon, e-mel, alamat, maklumat pembayaran dan maklumat lain yang berkaitan untuk memudahkan transaksi insurans. Itu bergantung pada produk dan perkhidmatan apa yang anda gunakan dan langganan. Maklumat ini membolehkan kami menyampaikan perkhidmatan yang diperibadikan dan berkomunikasi secara berasingan dengan anda.

Pendedahan Maklumat

  1. Kami mungkin diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang berkaitan seperti berikut:
    Penanggung insurans, penanggung insurans semula, ejen dan penyedia perkhidmatan yang berkaitan untuk memudahkan transaksi insurans
  2. Pihak berkuasa peraturan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang
  3. Pelaras kerugian dan entiti perniagaan lain yang berkaitan yang terlibat dalam tuntutan
  4. Syarikat atau organisasi yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan kami dan / atau penasihat profesional

Kami mungkin menggabungkan maklumat yang anda berikan kepada kami di Laman Web atau melalui saluran lain untuk memberikan perkhidmatan terbaik kami kepada pelanggan kami yang merangkumi menilai pilihan pengguna kami, meningkatkan perkhidmatan kami, untuk mengurus perniagaan kami, dan peluang lain yang kami percaya mungkin menarik minat anda.

Kami akan membenarkan hanya pekerja yang diberi kuasa untuk mengakses maklumat tersebut. Pekerja kami dididik untuk mengendalikan maklumat pelanggan. Pekerja yang melanggar dasar privasi kami akan dikenakan tindakan tatatertib kami, yang mungkin kami anggap sesuai.

Kami akan melindungi kerahsiaan setiap maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami. Kami berhak untuk mengungkapkan maklumat anda apabila diperlukan di bawah undang-undang atau peraturan apa pun atau untuk bekerjasama dengan pengawal selia, penguatkuasa undang-undang, atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa terhadap kami sehubungan dengan penyataan maklumat peribadi anda.

Kami sangat komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi atau peribadi anda yang Janji privasi tambahan kepada pelanggan kami.