Syarat Penggunaan

Am

Dengan melayari laman web laman web SETIA RISK kami dan menggunakan kandungannya, anda telah membaca dan memahami, mengakui, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan kami. Jangan gunakan dan segera tinggalkan laman web SETIA RISK, jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat penggunaan kami. Seperti yang digunakan di bawah, istilah “SETIA RISK”, “kami”, “kami”, dan “kami” merujuk kepada SETIA RISK MANAGEMENT SDN BHD dan syarikat gabungannya sedangkan secara individu istilah Setia Risk merujuk kepada SETIA RISK MANAGEMENT SDN BHD dan merujuk kepada mana-mana syarikat atau syarikat berkaitan Setia Risk.

Penggunaan Kandungan

Kandungan dalam Setia Risk adalah mengenai banyak produk insuran yang terdapat di pasaran dalam bahasa yang mudah difahami. Kandungan dalam Setia Risk adalah untuk maklumat umum sahaja. Ia bukan kontrak insuran. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai terma dan syarat di bawah produk, rujuk dokumen polisi. Kami dari semasa ke semasa boleh mengubah, mengubah, mengganti, dan menghapus kandungan laman web ini (termasuk pemberitahuan undang-undang ini) tanpa pemberitahuan, Syarat ini, bersama dengan Dasar Privasi, dan pemberitahuan undang-undang lain yang diterbitkan oleh kami di Perkhidmatan. Setia Risk tidak memberikan jaminan berkaitan dengan pernyataan dan maklumat yang terdapat di dalam laman web dan tertakluk kepada perenggan berikut menolak semua tanggungjawab seluas mungkin timbul dari mana-mana orang yang bertindak berdasarkan maklumat dan pernyataan yang terkandung di dalamnya. Setia Risk tidak memikul tanggungjawab atau kewajiban untuk memberikan maklumat terkini mengenai penyataan atau laporan yang diterbitkan.

KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Dengan menggunakan Aplikasi, anda bersetuju bahawa semua rekod, termasuk polisi insurans, diberikan kepada anda dalam bentuk elektronik. Persetujuan ini, kecuali ditarik balik, berlaku untuk semua transaksi antara anda dan Setia Risk. Walau bagaimanapun, anda berhak menerima komunikasi dari kami, termasuk polisi insuran, dalam bentuk kertas jika anda mahu dengan menarik balik persetujuan ini. Sekiranya anda menarik balik kebenaran untuk memberikan anda rekod dalam bentuk elektronik, anda kemudian akan diberikan rekod dalam bentuk kertas. Untuk menarik balik persetujuan anda, anda mesti menghantar e-mel kepada kami di support@setiarisk.com dengan baris subjek berikut “MENGELUARKAN KONSEN ELEKTRONIK.” Kandungan e-mel mestilah menyertakan nama, nombor polisi, tarikh kuat kuasa dan tamat tempoh polisi, tarikh kuat kuasa pengeluaran anda, dan sama ada anda mahu (a) semua komunikasi dalam bentuk kertas dan (b) polisi insurans anda untuk dihantar kepada anda dalam bentuk kertas. Setia Risk berhak untuk mengenakan bayaran pos sebanyak RM10.00 untuk penghantaran polisi polisi, invois kertas ansuran apa pun, dan sebarang sokongan atau komunikasi polisi jika diminta oleh anda.

Tiada Tawaran

Tidak ada apa-apa di laman web SETIA RISK yang atau harus ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk tawaran, sebagai pelaburan, undang-undang, cukai, atau nasihat lain. Sekiranya diperlukan, profesional bebas mesti berunding.

hak cipta

Kandungan di laman web SETIA RISK dilindungi oleh hak cipta dengan semua hak dilindungi undang-undang, dan semua hak di halaman, kandungan laman, dan pengaturan dimiliki oleh Setia Risk dan / atau masing-masing Setia Risk Group of Companies. Anda tidak diizinkan dan dilarang menyalin, memodifikasi, menampilkan, menyebarkan, mengirimkan, menghantar kembali melalui penggunaan teknologi “pembingkaian”, penerbitan, penjualan, pelesenan, membuat karya terbitan, atau menggunakan kandungan laman web untuk tujuan apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya. Setia Risk, dengan syarat anda boleh menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan peribadi atau dalaman anda.

Tanda Dagangan, Tanda Perkhidmatan dan Logo (“Tanda”)

Tanda yang tertera di laman web SETIA RISK adalah milik Setia Risk.

Tanpa Waranti

Kandungan di laman web SETIA RISK, termasuk tetapi tidak terhad kepada grafik, teks dan pautan hiper atau rujukan ke laman web lain, disediakan berdasarkan “apa adanya” tanpa jaminan apa-apa jenis, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada , jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran dan kebebasan dari virus komputer atau komponen berbahaya yang lain. Kami tidak menjamin kecukupan, ketepatan, kebolehpercayaan atau kelengkapan apa-apa maklumat di laman web SETIA RISK dan dengan tegas menolak sebarang liabiliti atas kesalahan atau peninggalan di dalamnya. Kami tidak menjamin bahawa fungsi laman web SETIA RISK tidak terganggu dan / atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbaiki atau bahawa laman web SETIA RISK atau pelayan yang membuatnya bebas daripada virus komputer atau komponen berbahaya yang lain .

Laman Web Berpautan dan Dirujuk

Pautan hiperpautan tertentu atau laman web yang dirujuk di laman web SETIA RISK mungkin untuk kemudahan anda menghantar anda ke laman web pihak ketiga, yang umumnya dikenali dengan nama domain tingkat atas mereka. Walau bagaimanapun, kandungannya belum diselidiki atau dianalisis oleh kami, dan kami tidak menjamin kecukupan, ketepatan, kebolehpercayaan, atau kelengkapan setiap maklumat di laman web yang mempunyai pautan atau rujukan. Kami selanjutnya tidak menjamin bahawa pautan hiper atau laman web yang dirujuk bebas daripada virus dan secara tegas menolak sebarang tanggungjawab atas kandungan dan kerosakan yang disebabkan oleh penggunaannya. Setia Risk sama sekali tidak bertanggung jawab atas kandungan mana-mana laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang mungkin dihubungkan ke laman internetnya melalui hyperlink, sama ada hyperlink tersebut disediakan oleh Setia Risk atau oleh pihak ketiga.

Sebut Harga dan Perlindungan Insuran

Semua sebut harga yang dihasilkan oleh SETIA RISK adalah berdasarkan maklumat yang anda berikan dan bukan kontrak, pengikat, atau perjanjian untuk memperluas perlindungan insurans. Sebarang keterangan liputan yang disediakan di laman web kami adalah keterangan umum mengenai perlindungan yang ada dan bukan penyataan kontrak. Untuk mendapatkan liputan, anda mesti mengemukakan permohonan kepada Setia Risk sama ada di laman web SETIA RISK, aplikasi mudah alih, atau sebaliknya. Semua permohonan tertakluk kepada kelulusan pengunderaitan. Perlindungan dan ketersediaan mungkin berbeza mengikut negeri atau wilayah; dan had perlindungan minimum tambahan mungkin ada di negeri anda.

Polisi pembayaran balik dan Pembatalan untuk insurans yang dibeli di SetiaRisk.com

Pembelian polisi insuran yang dibuat di laman web tidak menunjukkan kontrak antara anda sebagai pihak yang diinsuranskan dan Setia Risk. Kontrak insuran adalah antara anda dan Penanggung Insurans. Oleh itu, anda tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh Penanggung.

Sekiranya pembatalan kontrak insuran, penanggung insurans atau boleh mengembalikan sebahagian daripada premium yang dibayar, jika ada, dengan syarat tidak ada tuntutan yang dibuat dan dikenakan potongan untuk kos dan perbelanjaan yang berlaku dalam penempatan perlindungan insuran, termasuk tetapi tidak terhad kepada komisen, yuran dan perbelanjaan Setia Risk.

Kempen Pemasaran dan Promosi

Dari masa ke masa, Setia Risk dapat menjalankan kempen pemasaran dan promosi yang menawarkan kod baucar, potongan harga, rancangan langganan, atau penawaran promosi lain yang akan digunakan di Platform (“Voucher”). Baucar tertakluk kepada tempoh sah, tempoh penebusan, had, dan / atau ketersediaan. Baucar mungkin tidak sah semasa digunakan bersama dengan promosi, potongan harga, atau baucar lain. Terma dan syarat tambahan mungkin berlaku untuk Baucar. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Baucar hanya boleh digunakan di Platform kami. Baucar tidak boleh dipindah milik, tidak dapat ditukar, dan tidak dapat dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Setia Risk berhak untuk menarik balik, mengubah, dan / atau mengubah mana-mana bahagian terma dan syarat promosi dan langganan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setia Risk berhak untuk membatalkan, menghentikan atau mendiskualifikasi mana-mana pengguna dari sebarang promosi atau rancangan langganan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna, sekiranya pengguna melanggar mana-mana bahagian dari Syarat Penggunaan ini.

Laman web Setia Risk membolehkan pengguna mengklik pelbagai kandungan untuk mendapatkan maklumat dan melengkapkan soal selidik atau petikan. Sekiranya anda tidak menerima terma dan syarat ini, anda mesti segera menghentikan penggunaan perkhidmatan kami. Sekiranya anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan Setia Risk bahawa:

  1. kami merujuk anda kepada rakan syarikat insuran yang sesuai untuk maklumat lebih lanjut dan pembelian produk atau perkhidmatan kewangan yang berjaya;
  2. kami akan meminta anda memberikan beberapa maklumat dalam sebut harga / soal selidik sebelum anda dirujuk kepada rakan syarikat insuran kami. Sekiranya anda memilih untuk memberikan maklumat tersebut, maklumat tersebut akan ditangani dengan mematuhi terma dan syarat ini;
  3. dengan mengklik butang tindakan dengan meneruskan mendapatkan sebut harga yang tegas atau dengan melengkapkan dan menyerahkan permohonan, dalam semua hal, anda menyetujui kami memberikan maklumat peribadi anda dan butiran lain dalam borang dalam talian kepada rakan syarikat insurans kami untuk tujuan mereka memberikan anda dengan lebih banyak maklumat mengenai produk atau perkhidmatan kewangan tertentu;
  4. anda telah membaca dan menerima syarat-syarat Dasar Privasi Setia Risiko dan Syarat Penggunaan. Syarat ini membatasi kemampuan anda untuk membuat tuntutan terhadap Setia Risk.