• Lori, kereta sewa, bas dan jenis pengangkutan khas yang ingin dilindungi daripada kerugian kerosakan kenderaan mereka dan terhadap tanggungan pihak lain kerana kecederaan, kematian atau kerosakan harta benda.
  • Penerimaan perlindungan insurans adalah tertakluk kepada budi bicara pengunderaitan Penanggung insuran kami.